Naziv aktivnosti:
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10):


Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO

Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

OPERACIJA POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO

Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13):

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

NAZIV AKTIVNOSTI


Gradnjo strojnih lop in nakup kmetijske mehanizacije 2. Javni razpis za podukrep 4.1, Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

POVZETEK

Kmetija je investirala v postavitev strojnih lop za kmetijsko mehanizacijo ter nakup kmetijske mehanizacije.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Investicija zajema: • Novogradnja strojne lope v izmeri 20 x 7,5 m
• Novogradnja strojne lope v izmeri 15,0 x 4,0 m
• Nakup pomičnega mulčerja
• Nakup sodobnega pršilnika

CILJI

Z novogradnjo strojnih lop bo zaključena investicije v stavbe. Sedaj jim primanjkuje prostora za shranjevanje kmetijske mehanizacije, tako da je le ta na prostem.
Strojne lope bodo enostavne gradnje, namensko primerne le za skladiščenje mehanizacije, in kratkotrajno skladiščenje pridelkov.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Naložbe v izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetije ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlati z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti.

NAZIV AKTIVNOSTI


nakup kmetijske mehanizacije in napravo nasada orehov 6. Javni razpis za podukrep 4.1, Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

POVZETEK

Kmetija je investirala v nakup kmetijske mehanizacije, ter napravo orehovega nasada.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Investicija zajema: • Nakup specialnega, štirikolesnega traktorja (95 KM) s sprednjo hidravliko • Nakup pletvenika za obdelavo in kontrolo plevelov v vrsti,z variabilno širino (180 – 280 cm) • Nakup Enoosne traktorske prikolice nosilnosti 5 t • Bočni mulčer – kladivni 160 cm • Baterijske škarje za rez v vinogradih • Vezalec šparonov in poganjkov • Naprava nasada orehov (0,21 ha, 25 sadik)

CILJI

Z posodobitvijo strojnega parka si bo kmetija olajšala delo v vinogradih. Obstoječi traktor je že dotrajan. Z nakupom pletvenika bo kmetija dobila možnost obdelave vinogradov brez uporabe herbicidov.
Škarje in vezalec šparonov bosta olajšala ročno delo ob konicah v vinogradih. Nasad orehov bo pomenil dodatno ponudbo, ki se odlično spaja z vinom. Veliko kupcev že sedaj povprašuje po orehih, ki jih na kmetiji sedaj primanjkuje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

• nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme,
• ureditev trajnih nasadov
• Naložbe v izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetije ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlati z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti.

NAZIV AKTIVNOSTI

Izgradnja prostora za predelavo grozdja z vinsko kletjo 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

POVZETEK

Kmetija je v letu 2016 pričela z gradnjo objekta za predelavo in skladiščenje objekta v tlorisnih merah 10,00 m x 13.00 m, ki obsega naslednje prostore:

V kleti, ki jo kmetija potrebuje zaradi pomanjkanja prostora, bo prostor za vinsko posodo v katerih no potekala fermentacija mošta pozneje tudi zorenje vina.
V pritličju bo namenski prostor za predelavo grozdja, kjer se bo izvajalo prešanje grozdja, razsluzenje mošta, pozneje pa se bo prostor uporabljal za stekleničenje, pripravo vina za trg.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V okviru investicije bo kmetija uredila: • Vinska klet – 70,68 m2
• Prostor za predelavo grozdja – 116, 38 m2

CILJI

Z investicijo bo kmetija dolgoročno rešila ta problem, saj razmišljajo še o širitvi površin pod vinogradi. V okviru javnega razpisa bo kmetija dosegala sledeče cilje: • Naložbe v izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetije ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlati z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru javnega razpisa bo kmetija dosegala naslednje rezultate: Naložbe v izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetije ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlati z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti.

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup opreme za predelavo grozdja v vino 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

POVZETEK

Z investicijo v opremo objekta bo objekt funkcionalno zaključen. Del opreme, ki je kmetija že ima je v brezhibnem stanju, in ga je kmetija že namestila v nov objekt.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V okviru investicije je kmetija kupila:
• Hladilni sistem za hlajenje vina in kleti
• Inox posoda za vino
• Črpalka za vino
• Pecljalnik grozdja
• Navojni zapiralec

CILJI

Z investicijo bo objekt zaključen, s tem pa bo kmetija dolgoročno rešila težavo s prostori za skladiščenje vina in predelavo grozdja problem, saj razmišljajo še o širitvi površin pod vinogradi.
V okviru javnega razpisa bo kmetija dosegala sledeče cilje:
• Naložbe v izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetije ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlati z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru javnega razpisa bo kmetija dosegala naslednje rezultate:
Naložbe v izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetije ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlati z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti.